l’ICEC de la Generalitat de Catalunya acaba d’obrir aqeusta línia de subvencions

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses, tant persones físiques com jurídiques, i entitats dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, editorial, musical, l’audiovisual i de la cultura digital, en les modalitats següents:  

  • Modalitat de consultoria específica
  • Modalitat de consultoria preferent:
    • Plans d’anàlisi i estratègies per al desenvolupament de públics
    • Internacionalització
    • Plans de sostenibilitat medioambiental
    • Elaboració pla estratègic o redefinició del model de negoci

La consultoria cultura, ja sigui específica o preferent, s’ha de dur a terme mitjançant la contractació de serveis professionals externs de consultoria i ha d’incloure una definició de l’estratègia i de les accions necessàries per assolir els objectius establerts, i també una planificació de les accions en el temps.
No s’admeten sol·licituds en qualsevol de les modalitats anteriors que tinguin un objecte substancialment igual que el de les consultories per a les quals a la persona sol·licitant li hagi estat concedit un ajut de l’Institut Català de les Empreses Culturals durant els tres anys anteriors al de concessió de l’ajut objecte d’aquestes sol·licituds, o quan aquell ajut hagi estat concedit, en el termini indicat, a una persona jurídica en el capital social de la qual la persona sol·licitant participi en més d’un 15% o quan aquesta darrera participi en la decisió dels òrgans de govern de la persona jurídica d’una manera directa o indirecta.
Les subvencions que es concedeixen d’acord amb aquestes bases tenen la consideració d’ajuts de minimis.