El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha iniciat el procés d’elaboració d’un llibre blanc sobre el sector, mitjançant la participació d’experts dels diferents àmbits implicats, així com d’una consulta pública adreçada al conjunt de la ciutadania, però de manera molt especial als professionals de la indústria audovivisual catalana, ja que es vol analitzar el talent professional i creatiu existent. Aquest sistema de consulta pública és molt similar al que utilitza la Comissió Europea en temes de gran impacte social i econòmic per a la UE, com és el cas de la recent consulta sobre l’ús compartit de l’espai radioelèctric entre els serveis de comunicació mòbil i la TDT.

Aquest futur llibre blanc de l’audiovisual és un encàrrec del Parlament a l’autoritat audiovisual catalana, i té la voluntat d’anar més enllà de fer una radiografia del moment que viu el sector i dels possibles escenaris de futur, per proposar “un pla estratègic orientat a afavorir un desenvolupament equilibrat del sistema català de comunicació els propers anys”. Una estratègia que inclourà tant els mitjans on el CAC té competències directes –la ràdio i la televisió– com també la resta de les indústries audiovisuals, principalment el cinema i els videojocs.

Pel que fa a l’anàlisi del sector, el llibre blanc se centrarà en temes com la sostenibilitat econòmica dels mitjans públics, la consolidació i la competitivitat dels operadors privats, el futur dels mitjans locals o de proximitat, i l’enfortiment de la resta de les indústries culturals catalanes, sota la perspectiva d’explorar noves sinergies.

Dins d’aquest pla estratègic per a l’audiovisual, el llibre blanc vol donar resposta a reptes com l’enfortiment de la presència del català en l’oferta de continguts, o els nous serveis vinculats a la innovació tecnològica (com els VOD, OTT…) i els canvis en els consums mediàtics i culturals de la ciutadania que hi estan relacionats.

Pel que fa als grups de treball amb experts, ja s’han iniciat les reunions sobre els següents set àmbits seleccionats pel CAC: llengua i cultura, servei públic audiovisual, comunicació de proximitat, economia i indústria, publicitat, regulació del sector, i tendències internacionals.

Cal indicar que el termini per a la presentació de contribucions a la consulta pública finalitza el 20 de juny.