Com ja hem explicat en d’altres entrades, el Departament de Cultura està tramitant un Projecte de decret per a crear un  fons pel cinema català. Aquest fons parteix d’un impost sobre “la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques”.

Ara, amb la finalitat de donar participació a la ciutadania en el procés d’elaboració d’aquest decret s’ha  sotmes a informació pública, de conformitat amb l’article 68 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

El termini s’iniciava en 6 de febrer en que l’ edicte va sortir al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i durant quinze dies habils es pot examinar la proposta normativa i es poden formular les al·legacions i les observacions que es considerin oportunes.

El Projecte de decret i les memòries preceptives es poden consultar a l’Institut Català de les Empreses Culturals (passatge de la Banca, 1-3, 08002 Barcelona), en hores d’oficina, o bé al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat) —serveis de la seu—, en la categoria de cultura i projectes normatius.