Aquestes subvencions per objecte donar suport a projectes audiovisuals, tant llargmetratges cinematogràfics de ficció, documentals o d’animació, com llargmetratges televisius de ficció, documentals per a televisió, sèries d’animació, sèries televisives de ficció o sèries documentals, en fase de desenvolupament. S’entén per fase de desenvolupament el conjunt de totes les activitats prèvies a l’inici del rodatge necessàries per a la realització del projecte audiovisual.

L’objectiu d’aquesta línia de subvencions és reforçar la capacitat del sector per produir obres audiovisuals de qualitat i amb projecció en diversos mercats internacionals. Un altre propòsit és ajudar les empreses de producció audiovisual a aconseguir finançament i projecció per a un projecte determinat.

Als efectes d’aquestes subvencions s’entén: 

– Fase de desenvolupament totes aquelles activitats prèvies a l’inici del rodatge necessàries per a la realització del projecte audiovisual.

– Sèrie d’animació: obra audiovisual d’animació seriada amb una durada global mínima superior als 90 minuts.

– Sèries documentals: obra seriada de base documental i de caràcter indagatori que, a través d’un arc argumental que comprèn la totalitat dels episodis, relata una història única. Es permeten seqüències recreades, mitjançant l’ús d’actors, animació o altres recursos expressius, sempre que tinguin la finalitat d’il·lustrar fets reals.

– Els documentals per a televisió han de tenir una durada prevista, com a mínim, de 52 minuts.

– Són subvencionables com a llargmetratges televisius les produccions de ficció que incloguin una part de documental, si aquesta és minoritària.

Queden exclosos d’aquesta subvencions: 

– Els projectes el rodatge dels quals s’hagi iniciat en el moment de la presentació de la sol·licitud.

– Els curtmetratges.

– Els programes per a televisió.

– Els reality shows, els talent shows, els documentals de natura i vida animal, els documentals de recreació històrica i les docusèries, perquè no es consideren sèries documentals.

– Les sèries web de ficció.

Aquestes subvencions s’adeqüen al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

El termini de presentació de sol·licituds del 17 d’abril al 9 de maig de 2024, ambdós inclosos.

ENLLAÇ A LA SUBVENCIÓ