Compartim les Bases dels XXXIII Premis CAC a la investigació sobre comunicació audiovisual

1. Objecte

En l’àmbit de les seves competències, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) convoca els XXXIII Premis CAC a la investigació sobre comunicació audiovisual, amb l’objectiu de premiar la recerca de qualitat sobre comunicació audiovisual, realitzada de manera individual o col·lectiva, que destaqui especialment, tant pel seu rigor metodològic com per les aportacions que representin una novetat en l’àmbit de la comunicació audiovisual.

2. Persones destinatàries

Aquests premis s’adrecen a persones investigadores de qualsevol àmbit i disciplina que, de manera individual o col·lectiva, hagin realitzat recerca sobre la comunicació audiovisual.

3. Temàtica

Es poden presentar investigacions sobre qualsevol temàtica vinculada als serveis de comunicació audiovisual en el sentit més ampli del concepte, amb independència del suport (ràdio, televisió, cinema, internet), la tecnologia i la plataforma de distribució.

Així mateix, els treballs es poden elaborar des de qualsevol disciplina o àrea de coneixement, com ara la comunicació, el dret, l’economia, la ciència política o la sociologia, entre d’altres.

4. Requisits de les recerques

Els treballs que es presentin a la convocatòria han de complir els requisits següents:

a) Ser investigacions originals i inèdites que no hagin obtingut cap altre premi. També s’accepten els treballs incorporats en repositoris públics d’institucions universitàries i les tesis per compendi.

b) Les recerques que hagin rebut finançament, ho han de fer constar. Queden exclosos de la convocatòria aquells treballs que hagin rebut qualsevol tipus de finançament del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

c) Els treballs es poden presentar en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya o en anglès.

d) Les recerques han de fer un ús no sexista ni estereotipat del llenguatge en la redacció.

5. Criteris d’avaluació de les candidatures

-Es valoraran especialment les recerques que aportin conclusions i resultats que tinguin una aplicabilitat pràctica en el sector de la indústria i el sistema audiovisual català.

-Es consideraran positivament els treballs que incorporin la perspectiva de gènere, ja sigui a la temàtica, al plantejament, al desenvolupament o a l’aplicació de la recerca.

-Es valoraran positivament les recerques amb temàtiques relacionades amb la comunicació i els principis i les llibertats que recull la Declaració Universal dels Drets Humans.

6. Sol·licituds

L’imprès de sol·licitud de participació en els Premis és el que s’adjunta com a annex 1 d’aquestes bases. Les sol·licituds es poden obtenir a la seu del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (carrer dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona) o al web del CAC (www.cac.cat).

Les sol·licituds de participació i la documentació requerida es poden presentar al registre de la seu del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, o bé a qualsevol dels llocs que preveu l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei de l’Estat 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i de manera telemàtica mitjançant el formulari a disposició de les persones participants al web del CAC.

7. Documentació

Les persones que hi participin han de presentar la documentació que es relaciona a continuació:

7.1. Sol·licitud de participació original degudament emplenada (annex 1).

Aquest document inclou la declaració responsable, que ha d’anar signada per la persona sol·licitant i en la qual declara que les persones participants coneixen i compleixen les previsions que contenen les bases reguladores de la convocatòria i la normativa de protecció dels drets de protecció intel·lectual, i autoritza l’ús de la imatge i de la veu en l’acte de lliurament dels Premis.

7.2. Recerca.

7.3. Currículum de la persona o de les persones autores del treball.

Tant la recerca com el currículum es poden presentar en suport digital (format CD, DVD o USB) o com a document en PDF amb un enllaç web a un servei d’emmagatzematge al núvol on estigui dipositat el treball i el currículum o currículums.

8. Termini

El termini per presentar les sol·licituds comença l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el dilluns 18 d’octubre de 2021.

9. Jurat i veredicte

El jurat, presidit pel membre del CAC responsable de la Comissió de Recerca, està format per cinc persones expertes en la matèria. El jurat està facultat per interpretar aquestes bases, així com per resoldre’n qualsevol incidència. Contra la seva decisió no s’admetrà cap reclamació. La composició del jurat ha de ser paritària i s’ha de fer pública mitjançant el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El president o la presidenta del jurat elevarà el veredicte al Ple del Consell perquè el ratifiqui. Un cop ratificat pel Ple, l’Acord es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El jurat es reserva el dret d’atorgar mencions, les quals no tindran dotació econòmica, així com la possibilitat de considerar deserts els premis.

10. Premis i dotació

La dotació econòmica dels Premis a la investigació sobre comunicació audiovisual és d’un primer premi de 5.000 euros bruts i d’un segon de 2.000 euros bruts. Tots són indivisibles. En el cas que hi hagi més d’una persona autora del treball, el total del premi es repartirà entre el nombre de persones que signen el treball.

El pagament efectiu de la dotació dels premis es farà directament a les persones guanyadores i restarà sotmès a la condició d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades de l’atorgament dels premis en l’exercici pressupostari corresponent.

11. Garanties

Les persones participants garanteixen que els treballs presentats als XXXIII Premis CAC a la investigació sobre comunicació audiovisual són obres originals i inèdites, amb les excepcions esmentades a aquestes bases, i es fan responsables, amb total indemnitat per al Consell, de qualsevol reclamació derivada de l’incompliment d’aquesta garantia.

Les persones participants eximeixen l’entitat convocant d’aquest premi de qualsevol responsabilitat derivada dels continguts i de l’ús que facin de les obres terceres persones.

12. Drets de propietat intel·lectual i difusió de la recerca premiada

La propietat intel·lectual de les obres presentades és dels autors i les autores.

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya es reserva els drets d’explotació següents sobre els treballs guanyadors: comunicació pública, reproducció i distribució. Aquesta reserva de drets comprèn els formats i les modalitats d’explotació coneguts actualment, inclosa la publicació a internet, i permet que les persones titulars dels drets de les recerques guanyadores puguin exercir-los en totes les modalitats i de manera concurrent amb el Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

Els autors o autores dels treballs premiats hauran de fer constar visiblement a les eventuals publicacions dels treballs guardonats que es tracta d’una obra premiada als XXXIII Premis CAC a la investigació sobre comunicació audiovisual. Aquest requisit és vàlid tant en la publicació íntegra com parcial de la recerca.

Les persones autores dels treballs guardonats hauran de presentar la seva recerca en l’acte de lliurament dels XXXIII Premis CAC a la investigació sobre comunicació audiovisual, si el CAC així els ho demana. L’acte de lliurament dels Premis podrà ser difós per qualsevol mitjà de comunicació.

Així mateix, les persones autores dels treballs guardonats hauran de lliurar un article relacionat amb la recerca guanyadora, que podrà ser publicat als Quaderns del CAC si passa el procés de doble revisió cega per parells (double-blind peer review).

13. Retorn de treballs

Els treballs presentats en format físic (ja sigui en suport paper o en suport electrònic) que no hagin estat escollits pel jurat es conservaran a la seu del Consell de l’Audiovisual de Catalunya durant un període de sis mesos, a comptar de l’endemà que el veredicte hagi estat publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Durant aquest termini, els autors o les autores que ho desitgin els podran recollir. Un cop finalitzi el termini conferit sense que s’hagin retirat els treballs, podran ser destruïts.

De la mateixa manera i en el mateix termini, el CAC eliminarà dels seus arxius qualsevol còpia de treball que hagi estat descarregada d’un servei d’emmagatzematge al núvol per a les tasques de valoració i deliberació per part del jurat.

14. Protecció de dades

S’informa les persones participants que, en compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, les seves dades seran tractades per al desenvolupament, la selecció i el lliurament dels premis.

Així mateix, pel que fa a les dades que constin en la investigació presentada, les persones participants manifesten que disposen de la licitud exigida als efectes d’un eventual tractament i publicació de la investigació, d’acord amb aquestes bases. La persona participant serà la responsable davant qualsevol reclamació que se’n pugui derivar.

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és el responsable del tractament de les dades personals de les persones participants i informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa facilita la informació de tractament següent:

-Finalitat de tractament: les dades seran tractades amb la finalitat de poder gestionar el premi en el qual s’ha pres part.

-Legitimació per al tractament: la mera participació entesa com a consentiment inequívoc.

-Criteris de conservació: les dades es conservaran durant el temps necessari per mantenir la finalitat del tractament i mentre se’n puguin derivar responsabilitats.

-Comunicació: les dades no seran comunicades a tercers, excepte en el cas de les persones guanyadores, les dades de les quals es difondran, i, en tot cas, si hi ha una obligació legal.

-Drets que assisteixen la persona interessada:

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

Dret d’accés, de rectificació i de supressió, de portabilitat de les dades i de limitació o oposició al tractament.

Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.gencat.cat) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte perquè exerciu els vostres drets: Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Carrer dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona (Barcelona). Adreça electrònica: dpd@cac.cat