Acaba d’aparèixer l’Ordre PRE/78/2017, de 26 d’abril, qie aprova les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals a emissores de ràdio en català o en aranès, de titularitat privada;

!Vist el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i del seu Reglament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que la desplega;

Vista la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, i amb la Instrucció 1/2017, de 12 de desembre, conjunta de la Direcció General de Pressupostos i la Intervenció General, per la qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2018;..!

+ info en aquest enllaç: gencat.cat