ENLLAÇ A LES SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA -AUDIOVISUAL

Subvencions Audiovisual1._Subvencions a la producció de llargmetratges cinematogràfics, llargmetratges i minisèries de ficció i sèries d’animació per a televisió
L’objecte d’aquestes bases és subvencionar la producció d’obres audiovisuals, atenent a les modalitats següents:

a) Producció de llargmetratges i minisèries televisius de ficció, que emprin i posin de relleu els valors creatius, artístics i tècnics del país. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per minisèrie l’obra audiovisual de ficció per a televisió de caràcter autoconclusiu de dos capítols amb una durada mínima de 60 minuts per capítol.

b) Producció de sèries d’animació destinades a ser emeses per televisió, amb una clara voluntat innovadora, tant des de la perspectiva formal com tècnica. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per sèrie d’animació l’obra audiovisual d’animació seriada amb una durada global mínima superior als 90 minuts.

c) Producció de llargmetratges cinematogràfics de ficció, d’animació i documentals que emprin i posin de relleu els valors artístics i tècnics del país i la diversitat de la cinematografia catalana.

 

El termini de sol·licitud és de l’1 al 30 de setembre de 2015, ambdós inclosos

Visiteu la web per a més informació i per demanar aquest ajut
ENLLAÇ A LES SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA -AUDIOVISUAL
2._Subvencions per al desenvolupament de projectes audiovisuals
Aquestes bases tenen per objecte donar suport a projectes audiovisuals, ja siguin llargmetratges cinematogràfics, llargmetratges per a televisió, minisèries televisives, documentals per a televisió, documentals multimèdia interactius o sèries d’animació, en la seva fase de desenvolupament. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per fase de desenvolupament totes aquelles activitats prèvies a l’inici del rodatge, necessàries per a la realització del projecte audiovisual.

Als efectes d’aquestes bases s’entén per:

– Minisèrie televisiva: l’obra audiovisual de ficció per a la televisió de caràcter autoconclusiu de dos capítols amb una durada mínima de 60 minuts per capítol.

– Documental multimèdia interactiu: aquella obra que pretén representar i, al mateix temps, interactuar amb la realitat, fet que implica la consideració i utilització d’un conjunt de tècniques o maneres de fer-ho (modalitats de navegació i interacció), que acaben convertint-se en l’element clau per assolir els objectius del documental.

– Sèrie d’animació: l’obra audiovisual d’animació seriada amb una durada global mínima superior als 90 minuts.

– Els documentals per a televisió han de tenir una durada prevista, com a mínim, de 52 minuts.

Queden exclosos d’aquestes bases:
– Aquells projectes que hagin iniciat la fase de producció en el moment de presentació de la sol·licitud.
– Els curtmetratges.

El termini de sol·licitud és de l’1 al 30 de setembre de 2015, ambdós inclosos

Visiteu la web per a més informació i per demanar aquest ajut
3._Subvencions per a la realització de documentals destinats a ser emesos per televisió

L’objectiu d’aquestes subvencions és donar suport a la realització de documentals televisius, per tal que es creïn productes d’alta qualitat destinats als mercats nacionals i internacionals.
No són subvencionables les sèries documentals, ni com a conjunt ni cadascun dels seus capítols per separat.
No es poden subvencionar els projectes de naturalesa acadèmica produïts per empreses amb vinculació directa amb centres de formació en l’audiovisual que rebin qualsevol tipus d’ajut de l’Institut Català de les Empreses Culturals. Als efectes d’aquestes bases s’entén per vinculació directa el fet que l’empresa gestora del centre formatiu tingui una participació directa o indirecta en el capital social de l’empresa productora i que pugui designar més de la meitat dels membres dels seus òrgans d’administració o direcció

El termini per sol·licitar la subvenció és de l’1 al 30 de setembre de 2015, ambdós inclosos

Visiteu la web per a més informació i per demanar aquest ajut