Els projectes han de desenvolupar propostes de les modalitats descrites a l’apartat següent, que no formin part de l’activitat ordinària de l’empresa o entitat privada sol·licitant i que contribueixin al desenvolupament de les empreses culturals i a la professionalització del sector cultural.

Aquesta línia de subvencions s’articula en les modalitats següents:

a) Projectes en l’àmbit de les arts escèniques (teatre, dansa i circ).
b) Projectes en l’àmbit de la música.
c) Projectes en l’àmbit de l’audiovisual.
d) Projectes en l’àmbit de les arts visuals.
e) Projectes en l’àmbit del llibre.
f) Projectes multidisciplinaris, que són els que engloben més d’un dels àmbits anteriors.

No són objecte d’aquestes subvencions:

– Per a totes les modalitats:

a) L’organització de celebracions, premis, concursos, gales, mostres, commemoracions i aniversaris.
b) La realització de qualsevol tipologia de consultories i estudis de diagnosi empresarial.
c) Projectes d’inversió o despesa corrent relacionada amb la reducció de la petjada de carboni o implementació de plans de sostenibilitat ambiental.
d) Projectes d’inversió, d’obres de reforma o millora d’infraestructura o d’adquisició de qualsevol bé inventariable.
e) Les activitats de formació.
f) La creació, producció, programació, difusió, distribució, comercialització i explotació de qualsevol obra i producte cultural si són objecte subvencionable per les altres línies d’ajuts de l’Institut Català de les Empreses Culturals o l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

– Per a modalitats específiques:

a) Projectes en l’àmbit de música:
– L’organització de festivals.

b) Projectes en l’àmbit de l’audiovisual:
-L’organització de festivals. 
-La producció de programes per a serveis de comunicació audiovisual. S’entén per servei de comunicació audiovisual un servei que té com a finalitat principal, pròpia o d’una de les seves parts dissociables, oferir programes al públic en general, sota la responsabilitat editorial d’un prestador de serveis de comunicació, a fi d’informar, entretenir o educar a través de xarxes de comunicacions electròniques, així com emetre comunicacions comercials audiovisuals. Pot ser un servei lineal de ràdio o televisió o un servei a petició.

c) Projectes en l’àmbit del llibre:
– L’organització de simpòsiums, congressos i fòrums.
– L’organització de fires del llibre, que s’entenen com a tals aquelles en les quals es produeix la venda de llibres al públic final.

El termini de presentació de sol·licituds és del 21 d’abril al 4 de maig de 2023, ambdós inclosos. 

El projecte per al qual se sol·licita la subvenció i la seva despesa corresponent s’ha de portar a terme dins del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2023, ambdós inclosos.

Aquest ajut és de tramitació telemàtica obligatòria: 

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia

L’horari d’atenció telefònica es de 9 a 14 h de dilluns a divendres:

  • Per dubtes sobre els continguts i tramitació de la línia: 93 880 55 71 – ajuts.icec@gencat.cat 
  • Telèfon de contacte per consultes tècniques sobre la tramitació telemàtica: 93 552 91 66