El Departament de Cultura incrementa el suport al sector audiovisual de Catalunya, al disposar d’una dotació global de les línies de suport en 26,4 M€, dels quals 20,4 M€ corresponen a les línies d’ajuda anuals i 6 M€ més a una línia extraordinària de
suport a les sales de cinema.

ACCÉS A LES CONVOCATÒRIES

A més, el Departament acaba d’obrir la tercera convocatòria de la línia COVID-19 per a sales de cinema, que vol
contribuir a mitigar les pèrdues pels tancaments de sales aquest 2021
també augmenta el suport a la producció de llargmetratges en versió original catalana i aranesa i aprofundeix en els criteris d’igualtat de gènere

Per a focalitzar aquestes millores advertim que el Departament de Cultura dona suport a totes les
baules de la cadena de producció el sector audiovisual, en totes les seves fases, des del
desenvolupament d’un projecte a l’exhibició.
La millora es concentra en quatre eixos principals
d’acció: en primer lloc, en l’augment de la dotació global de les línies d’ajuts destinades al sector –
incloent una aportació extraordinària de 6 M€ per a una línia COVID per a sales de cinema, la tercera
convocatòria de la qual s’obre avui; en segon terme, el reforç de la producció audiovisual en versió
original catalana, especialment pel què fa als llargmetratges cinematogràfics; en tercer lloc, se
seguirà posant el focus en la igualtat de gènere i, finalment, es treballarà conjuntament amb el sector
en la renovació del Pla Estratègic de l’Audiovisual.

Augment de les dotacions de les línies d’ajuts a l’audiovisual català
El 2021, Cultura dedicarà 26.448.000 € a les línies de subvenció destinades a l’audiovisual que
gestiona l’Institut Català de les Empreses Culturals. La xifra suposa un increment de 9,1 M€ respecte
de la dotació global que aquests ajuts van tenir el 2020, que es va situar en 17,11 M€
i que ja va
suposar el pic d’inversió màxima en el sector des el 2017 (quan es rebien diners de la taxa de
l’audiovisual). Cal tenir en compte, però, que el 2020 el sector audiovisual va rebre 4,5 M€ addicionals
derivats de línies COVID19 extraordinàries que no eren específiques per a l’audiovisual, i que per
tant no estan contemplats en aquests 17,11 M€.

Enguany, la millora de la inversió global en el sector, de 9,1 M€, es fonamenta en dos eixos
d‘actuació: d’una banda, les 13 línies de subvenció anuals específiques per a l’audiovisual comptaran
amb 20,44 M€ (un 18,5% més que el 2020, és a dir, 3.040.000 € addicionals) i, de l’altra, s’ha articulat
un ajut extraordinari de 6 M€ destinat a compensar les pèrdues generades en el sector de l’exhibició
(sales cinematogràfiques) per l’aplicació de les mesures de lluita contra la COVID-19. D’aquest ajut
extraordinari, ja se’n van fer dues convocatòries el passat mes de març; la tercera convocatòria
s’obre avui i s’hi podran presentar solꞏlicituds fins a l’1 de juny de 2021.


Pel que fa a les línies regulars de subvenció, que es convoquen cada any i que enguany compraran
amb 20,44 M€, l’augment pressupostari permet beneficiar tota la cadena de valor del sector, per bé
que el gruix de l’import es concentra en la línia de suport a la producció de llargmetratges
cinematogràfics, a la qual s’aboquen 800.000 € addicionals que han de permetre consolidar la
producció cinematogràfica de qualitat, amb especial atenció als projectes d’interès cultural amb
vocació de mercat, amb 3,3 M€ (l’any 2020 aquesta modalitat comptava amb 2,7 M) i als projectes
amb vocació de mercat (que rebran 200.000 euros més que l’any passat). En total la línia comptarà
amb 8 M€ per a les tres modalitats de ficció i de documental que contempla.

La segona línia que compta amb un augment més gran de recursos és la destinada a la producció
de sèries, dotada amb 2,8 M€ front a l’1,2 M€ del 2020.
L’objectiu, en aquest cas, és reconèixer el
potencial de les sèries i la vàlua dels professionals catalans que hi treballen arreu del mon, apostant
per l’augment d’aquest tipus de produccions a casa nostra.

També augmenten la dotació, entre altres, les línies de suport a la promoció de llargmetratges
cinematogràfics en versió original catalana o aranesa
(fins a 700.000 € front als 260.000 del 2020),
al foment de la difusió de cinema en versió original catalana i de producció catalana a les sales
d’exhibició i la línia que contribueix a la internacionalització de les empreses audiovisuals de
Catalunya i les seves produccions –que dobla la dotació fins arribar a 1,2 M€. Finalment, les
aportacions reintegrables a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics també milloren la
seva dotació fins a arribar als 1.586.000 € front als 1.439.000 € del 2020.

Està previst que el gruix de les tretze línies de suport al sector audiovisual es convoquin en els
propers dies (avui, a més de la línia extraordinària COVID-19 a sales de cinema també s’obre la línia
de suport al desenvolupament de projectes audiovisuals.

El suport a la producció en versió original catalana
Una segon eix del suport que el Departament de Cultura ofereix al sector audiovisual català aquest
2021 és l’aposta per l’increment de les produccions en llengua catalana i/o aranesa.
De fet, des de la seva creació, totes les línies d’ajut a la producció contemplen criteris que afavoreixen
les produccions realitzades en versió original catalana, alhora que també valoren la inversió a
Catalunya des d’un punt de vista purament industrial. En concret, les línies de suport a la producció
atorguen més punts a les produccions en versió original catalana o aranesa, així com també en funció
d’altres criteris com són la inclusió de referents culturals, socials i històrics catalans en les
produccions, la participació tècnica catalana i el grau de finançament de la producció per part
d’empreses catalanes. A més, la quantia final màxima de la subvenció també és superior si la
producció subvencionada és en versió original catalana o aranesa.
Enguany, gràcies a l’aprovació d’una nova normativa que regula la intensitat dels ajuts públics, s’ha
volgut aprofundir encara més en aquest foment de la versió original catalana i aranesa, i s’han
introduït encara uns altres factors d’estímul a la línia de suport a la producció de llargmetratges en
llengua catalana i/o aranesa amb l’objectiu, justament, d‘incidir en l’augment del nombre d’aquestes
produccions i en la seva dimensió, per acompanyar el sector audiovisual català en la seva
consolidació.


En primer lloc, s’ha augmentat la dotació de la línia que fomenta la producció de llargmetratges fins
a 8 M€, 800.000 € més que el 2020.
L’increment es concentra, sobretot, en les dues modalitats de la
línia que subvencionen els projectes d’una envergadura més gran, als quals es dedicaran 5,2 M€ de
la dotació total. A més, s’han redefinit els topalls pressupostaris d’aquestes dues modalitats (B,
projectes d’interès cultural amb vocació de mercat i C, projectes amb vocació de mercat), que passen
de 1,2 M€ i de 2,5 M€ a 1,5 M€ i 2,7 M€ de pressupost respectivament. Això vol dir que aquestes
produccions compten, d‘entrada, amb un major pressupost de producció.
A més, s’ha incrementat el pes en les valoracions dels projectes solꞏlicitants dels anomenats “criteris
de catalanitat”: la llengua, la participació d’empreses catalanes en els projectes, la inclusió de
referents culturals catalans i la inversió de les produccions en el nostre territori.

Finalment, s’ha introduït un canvi en les bases de la línia pel qual, un cop valorades totes les
solꞏlicituds rebudes, fins a cinc projectes realitzats en versió original catalana de les modalitats B i C
podran obtenir un ajut màxim de 800.000 euros cadascun, sempre que estiguin entre els sis projectes
més ben valorats en la seva modalitat.

Amb aquests canvis, realitzats d’acord amb el sector, el Departament de Cultura vol afavorir que es
produeixin més llargmetratges de dimensions mitjanes i grans, així com les produccions d’aquestes
característiques en versió original catalana o aranesa. Els canvis, a més, complementen l’acord
signat pel Departament amb la CCMA, pel qual 1,5 M€ de la crida de 6 M€ de la Corporació es
destinaran a la coproducció e llargmetratges audiovisuals

El foment de la igualtat de gènere
A banda d’accentuar el suport a la producció en llengua catalana o aranesa, aquest 2021 les línies
de suport a la producció audiovisual també volen aprofundir en el foment de la igualtat de gènere, un
objectiu que es va introduir en els ajuts en resposta a la demanda el sector el 2017 i que ha donat
molt bons resultats.

Enguany, totes les línies destinades a la producció incorporen millores en la valoració de la
participació de dones en la producció audiovisual, ja sigui a través de la inclusió a la valoració de
nous càrrecs específics –com la figura de la productora dona en algunes línies que encara no la
contemplaven– o la millora del pes d’aquests càrrecs en la valoració final dels projectes sempre que
els ocupin professionals dones.

Revisió del Pla Estratègic de l’Audiovisual
El període de desplegament del Pla Estratègic de l’Audiovisual, signat el març del 2017, estava fixat
entre aquell any i el 2020. Malauradament, l’eclosió de la pandèmia va impedir renovar aquest
document l’any passat, però enguany, un els objectius del Departament de Cultura és treballar
coordinadament amb tots els agents implicats en el Pla per revisar-lo i aprovar-ne una nova versió
que tingui en compte tots els canvis que s’han produït en els darrers anys i les necessitats del sector
de l’audiovisual de Catalunya.