Les convocatòries del 7-S dutes a terme per “Alerta Roja” a tot l’Estat han aplegat grans èxits d’assistents, que s’han manifestat amb tots els requeriments als que obliga la situació actual.

Recordem el Manifest de Mesures Urgents
“Tot un sector, una única unió: 17 setembre”

 1. Que es reconegui a al Sector de l’Espectacle i els
  Esdeveniments entre els sectors principalment afectats per
  la pandèmia de la Covid-19. Consideració per institucions i
  administracions públiques com un sector especialment
  perjudicat i prioritari.
  2º.- Reactivació immediata de les agendes culturals i
  d’esdeveniments de les administracions públiques, sota
  l’estricte compliment de tots els protocols de seguretat
  sanitària.
  Per als treballadors autònoms:
  3r.- Pròrroga de la prestació especial per cessament
  d’activitat, fins a la seva reactivació amb una recuperació
  de l’100% d’aforaments, als que continuen amb la seva
  activitat paralitzada, amb exempció a el 100% de la quota
  de l’RETA, i possibilitat d’accés reduint el requisit de la
  disminució d’ingressos a l’30% en relació amb els mateixos
  trimestres de l’any anterior. Cotització esglaonada segons
  dies treballats.
  4t.- Adopció de mesures legislatives específiques per als
  quals, a causa del caràcter estacional i intermitent de
  l’activitat, no es trobaven d’alta en el sistema de la
  seguretat social o es trobaven de baixa per malaltia en el
  moment d’inici de la pandèmia. Accés a les prestacions per
  cessament d’activitat.
  5º.- Reconeixement de cessament d’activitat Extraordinària
  per força major als treballadors autònoms amb menys de 2
  anys d’alta en el RETA. Accés a les prestacions per
  cessament d’activitat fins a la seva reactivació amb una
  recuperació de l’100% d’aforaments.
  6º.- Reducció del tipus impositiu i / o establiment de
  deduccions en la quota de l’IRPF per a treballadors
  autònoms i professionals de el sector des de la seva
  incorporació a l’activitat, tenint en compte l’estacionalitat i
  intermitència de la seva activitat.
  Per als treballadors per compte d’altri:
  7º.- Durant el període d’inactivitat, i fins que es reactivi
  amb una recuperació de el 100% dels aforaments, els
  treballadors no veuran consumit el seu dret a prestacions i
  / o subsidis, tenint-se en compte el caràcter retroactiu
  d’aquesta mesura des del 14 de març de l’any 2020.
  8º.- Reconeixement de l’activitat com intermitent i adopció
  de mesures legislatives referents a el règim de cotització i
  protecció social, permetent-se l’obtenció automàtica de
  prestacions d’atur en cada període d’inactivitat que
  succeeix entre contracte i contracte de treball un cop
  assolides un nombre de hores mínimes.
  Per a les empreses:
  9º.- Recuperació dels ERTO per força major total amb
  exempció de el 100% de les cotitzacions en seguretat
  social, fins que sigui possible treballar amb el 100% dels
  aforaments i mantenir la prestació de tot el personal afectat
  per un ERTO al 70 % de la base reguladora.
  10º.- Adaptació específica dels instruments de regulació
  d’ocupació a l’estacionalitat i intermitència de l’activitat
  segons es vagi recuperant l’activitat. La nova regulació de
  la força major parcial resulta totalment incompatible amb
  les dinàmiques de treball d’aquest sector que únicament
  necessiten de la reincorporació de treballadors per escassos
  dies, fins i tot per a aquests supòsits, s’ha de cotitzar tant
  pels treballadors reactivats com pels treballadors que
  continuen al ERTO, el que implica que les empreses de el
  sector hagin de treballar a pèrdues.
  11º.- Reducció de el tipus impositiu de l’Impost de
  Societats per als exercicis 2020 i 2021, i ajornaments
  excepcionals sense garanties en deutes tributaris de
  qualsevol quantia, a 18 mesos sense interessos. Exempció
  per als mateixos períodes de l’Impost sobre activitats
  econòmiques, Impost sobre Béns Immobles afectes a
  l’exercici de l’activitat, així com tributs locals, taxes i
  impostos especials vinculats a l’exercici de l’activitat
  empresarial.
  Per al sector:
  12º.- Establiment d’ajudes directes a autònoms i empreses
  de el sector que acreditin una disminució del volum
  d’ingressos superior a l’50% en relació amb l’exercici
  anterior, vinculades o no a la inversió realitzada en
  exercicis anteriors i a el nivell d’endeutament.
  13º.- Aplicació de l’IVA reduït en els sectors vinculats a la
  Indústria Cultural, de l’Espectacle i Turisme de Congressos,
  Reunions, Incentius i Esdeveniments (MICE), com a mesura
  dinamitzadora de l’activitat.
  14º.- Moratòria en crèdits ICO fins a la reactivació de
  l’activitat entesa com la recuperació de el 100% dels
  aforaments.