El Govern espanyol posarà en marxa el programa Espai Àudio, que vol potenciar, dinamitzar i internacionalitzar un sector que inclou pòdcasts, música, audiollibres, i altres indústries audiocreatives. El projecte està dirigit a continguts d’àudio en espanyol, i també de les altres llengües cooficials de l’Estat.

La iniciativa aspira a aglutinar i vertebrarl talent i el teixit de les indústries culturals vinculades amb l’àudio per enfortir el mitjà, proporcionar-li més visibilitat, millorar l’accés al finançament i contribuir al desenvolupament de noves oportunitats d’internacionalització i promoció.

Entre les línies d’actuació, l’Espai Àudio promourà les aliances estatals i amb l’Amèrica Llatina, considerades claus per a l’expansió i creixement del sector. També es fomentarà la generació i aprofitament del talent, així com la formació en habilitats professionals i empresarials.

El projecte cercarà el disseny d’ajuts i incentius fiscals per generar creacions i atraure inversions. A més, a través de l’Institut de Crèdit Oficial es facilitaran 160 milions d’euros en préstecs al sector en condicions favorables.

El programa també contempla estudiar la implementació de millores en el marc regulador i en les bones pràctiques del sector en l’entorn digital, amb especial atenció en l’àmbit de la propietat intel·lectual; la creació d’un registre de veus per tal de reconèixer els drets d’autoria, i l’establiment de llicències d’ús, entre altres mesures.

L’Espai Àudio comptarà amb un grup de treball interministerial liderat peMinisteri d’Afers Econòmics i Transformació Digital i el de Cultura i Esport, que avaluarà semestralment el desenvolupament del projecte.

A més, es crearà un fòrum format per representants de les empreses i associacions de la indústria de l’àudio.