Aquesta setmana ha sortit la 3a convocatòria de projectes audiovisuals amb l’objectiu de buscar nous talents i formats de continguts per al canal 33 —-

ANAR A L’ENLLAÇ —-


Crida arran del conveni entre la CCMA i l’ICEC
1.- Objecte de la convocatòria
1.1. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals SA (CCMA) i l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) han formalitzat un conveni un dels objectius del qual és difondre i descobrir la cultura catalana en totes les seves expressions i formats a la població, per impulsar la creació de nous formats de programes culturals.
1.2. En el marc d’aquest Conveni, la CCMA obre la 3a convocatòria del canal 33 amb l’objectiu de contractar un mínim de 5 projectes audiovisuals culturals per un import màxim, en el seu conjunt, de 800.000 euros.
Aquesta crida, oberta a tot tipus de formats, cerca propostes innovadores, projectes singulars que, tan per contingut com per format, són poc freqüents en el panorama audiovisual actual. En aquest sentit, es valorarà especialment l’originalitat així com la incorporació de nous recursos i llenguatges audiovisuals, amb una especial atenció a la proposta de distribució multipantalla, preferentment si es contempla i proposa formats propis per a cada plataforma de difusió.
En línia amb el caràcter del 33, i atenent a l’evolució de la cultura audiovisual, la convocatòria vol atreure especialment els creadors joves, titulats en graus de comunicació audiovisual, professionals independents… en definitiva, productores i creadors novells que no treballen de forma habitual en l’àmbit de la televisió generalista
2.- Execució dels projectes
En tot cas, és responsabilitat exclusiva de les empreses de producció la contractació i la remuneració del personal i els mitjans necessaris per a la producció dels continguts, inclosa la seva direcció, realització, etc., així com l’obtenció i liquidació dels permisos, autoritzacions i llicències que siguin necessaris, amb total indemnitat de la CCMA i de l’ICEC.
2
3.- Destinataris de la convocatòria
Poden presentar projectes les empreses de producció audiovisual independents de l’Estat espanyol o d’un altre Estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, i amb establiment a l’estat espanyol.
S’entén per empresa de producció audiovisual independent la persona física o jurídica que compleix les condicions següents:
I) té una personalitat jurídica diferent de la d’una empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual
II) no participa de manera directa o indirecta en més del 15% del capital social d’una o de diverses empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual
III) el seu capital social no té una participació directa o indirecta superior al 15% per part d’una o de diverses empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual
IV) en els darrers tres exercicis fiscals, no ha facturat més del 90% del seu volum de facturació a una mateixa empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual.
També poden presentar projectes les persones que no estan constituïdes en empreses de producció tal com els creadors joves, titulats en graus de comunicació audiovisual i professionals independents. Tot i això, els projectes que finalment resultin seleccionats hauran de ser produïts per una empresa de producció audiovisual independent escollida per la persona beneficiària.
4.- Presentació de projectes
4.1. La presentació de projectes estarà oberta fins a les 15.00 hores de divendres 23 d’octubre del 2020 i s’haurà d’enviar necessàriament a la bústia de correu electrònic crida33@ccma.cat
Resum de documentació a presentar:
• Formulari de registre que trobareu a l’enllaç web anterior a l’enllaç httpp://www.ccma.cat/presentació-projectes/producció-associada/
• Memòria de producció: recursos necessaris i pressupost detallat.
• Dossier amb tot el contingut que es relaciona al punt A de la pàgina 8 del document que trobareu al següent enllaç: http://statics.ccma.cat/multimedia/pdf/4/8/1583434684684.pdf
Els enllaços a Youtube o Vimeo s’hauran d’incorporar al dossier, no al correu d’enviament.
Per a qualsevol dubte o aclariment sobre aquesta convocatòria, podeu adreçar-vos per correu electrònic a: consultaprojectescontinguts@ccma.cat
3
4.2. Tant en els formularis de registre com en l’apartat “assumpte” del correu electrònic de tramesa, s’ha d’indicar expressament el nom designat per a aquesta crida, que és el següent: “3a CONVOCATÒRIA DE PROJECTES DEL CANAL 33”
4.3. La presentació de projectes per part de les persones interessades comporta l’acceptació incondicionada del contingut i les condicions d’aquest document.
5.- Procediment de selecció
Sense perjudici del que estableix la Norma reguladora del procediment de selecció i contractació de continguts audiovisuals per als mitjans de comunicació de la CCMA (http://statics.ccma.cat/multimedia/pdf/4/8/1583434684684.pdf), la qual serà d’aplicació a la selecció i execució dels projectes seleccionats, el procediment de selecció tindrà les fases següents:
Fase 1.- Convocatòria
És condició indispensable per poder participar en aquesta convocatòria que les productores estiguin en disposició de lliurar a la CCMA la versió definitiva dels continguts audiovisuals que siguin seleccionats, abans del dia 30 de setembre del 2021.
Fase 2.- Preselecció de projectes
En una primera fase, un comitè de selecció format per 3 responsables de continguts de TV3 i 3 representants designats per l’ICEC faran una primera tria en base a que la documentació aportada s’ajusti a la sol·licitada i als criteris següents:
• criteris artístics i culturals
• qualitat dels guions o, si no n’hi ha, del primer capítol i la sinopsi o l’escaleta de la resta de capítols
• adequació i coherència del projecte al pressupost presentat
• capacitat d’atreure un públic ampli i transversal
Resultant d’aquesta primera fase, se seleccionaran 20 projectes per a ser defensats mitjançant un sistema de “pitching”.
La preselecció es farà pública a la web de la CCMA abans del dia 13 de novembre del 2020
Els projectes presentats que no figurin en aquesta preselecció es consideraran descartats i, per tant, no rebran una comunicació personalitzada.
4
Fase 3.- “Pitching”
Els 20 projectes seleccionats seran convocats a una sessió de “pitching” a les instal·lacions de la CCMA, SA a Sant Joan Despí o a les que en el seu moment es determini.
La Taula del “pitching” estarà formada, per 2 professionals de la CCMA i 2 professionals de l’ICEC.
En aquesta sessió, els autors dels projectes preseleccionats podran incorporar aquells nous elements que considerin per defensar millor el seu projecte.
Els candidats disposaran de 5 minuts per presentar el seu projecte abans de respondre les preguntes i dubtes que sorgeixin a la taula.
Els projectes presentats al “pitching” seran avaluats per la Comissió de Valoració de Projectes que estarà formada per 3 representants de la CCMA, 3 representants de l’ICEC i un expert extern de consens entre les parts. Aquesta Comissió farà públic els resultats de la convocatòria i els projectes que han estat seleccionats per a la seva producció en el termini de 15 dies a partir de la data de la sessió del “pitching”.
Fase 4.- Negociació
Un cop feta pública la preselecció de projectes, la CCMA contactarà amb l’empresa de producció per iniciar la negociació de les condicions tant pressupostàries com de les característiques tècniques i artístiques, inclosos la durada i nombre de capítols, en què es podria portar a terme la producció audiovisual del projecte.
Fase 5.- Aprovació del projecte i formalització del contracte
Sempre que s’aconsegueixin unes condicions adequades per a totes dues parts, es traslladarà la proposta de contractació de la producció del projecte als òrgans de contractació de la CCMA pertinents, conforme a la normativa interna de l’entitat.
En cas que aquesta aprovació es produeixi per part dels òrgans de contractació, es procedirà a la redacció del contracte, en el ben entès que únicament amb l’aprovació de la proposta de contracte per part dels òrgans de contractació de la CCMA i posterior formalització es materialitzarà qualsevol obligació que per a la CCMA es derivi de la presentació i negociació del projecte, sense que es pugui exigir a la CCMA cap responsabilitat en aquest sentit, fins i tot en el cas que els òrgans corresponents aprovessin la contractació però no s’arribi a un acord respecte a l’esborrany de contracte.
S’estableix un termini de 30 dies, comptadors des de la data de selecció del projecte, per tancar les condicions de producció. En cas que durant aquest període les parts no arribin a un acord, es considerarà desestimada la producció sense necessitat de cap altra formalitat.
5
6.- Drets dels projectes audiovisuals que s’acabin produint
6.1. Els drets d’explotació dels continguts derivats de la producció dels projectes seleccionats correspondran íntegrament a la CCMA, sens perjudici de les formes d’explotació a què s’autoritza a l’ICEC en el següent apartat.
Aquesta explotació per part de la CCMA abasta totes les modalitats i formes d’explotació legalment previstes, incloent-ne la reproducció, distribució, comunicació pública (inclosa difusió, transmissió o retransmissió per televisió, mitjançant qualsevol procediment tècnic de difusió, i la posada a disposició a través d’internet i de qualsevol dels seus canals de televisió terrestre, per ones hertzianes analògiques i digitals, cable i satèl·lit, tant de pagament –inclòs el “pay per view”–, com lliure de pagament, així com xarxes socials ), sense limitació territorial ni temporal.
A més a més, correspondrà a la CCMA l’explotació del programa mitjançant la seva reproducció i comunicació pública (inclosa la posada a disposició) a través d’altres sistemes i procediments tècnics que permetin l’accés en qualsevol moment i des de qualsevol lloc, per mitjà de tota mena d’aparells que permeti la tecnologia, inclosos els mòbils de darrera generació.
6.2. L’ICEC, un cop s’hagi fet la primera emissió televisiva per part de la CCMA, podrà reproduir, distribuir i comunicar públicament el programa (de forma conjunta o per separat, íntegrament o mitjançant extractes) amb finalitats de caràcter divulgatiu, científic, expositiu, educatiu, d’arxiu i qualsevol altres que tingui assignades (Drets Culturals).
6.3. Quant als drets de format del programa, aquests seran compartits a raó del 50% per la CCMA i el 50% per la productora del programa, entenent-se per format el conjunt d’idees, estructures i detalls essencials que defineixen amb precisió el contingut i desenvolupament d’un programa. En cas de tractar-se de projectes de creadors joves, titulats en graus de comunicació audiovisual i professionals independents els drets del format seran compartits al 50% per aquestes persones i la CCMA, sense perjudici dels acords que tinguin, respecte del seu 50%, amb les empreses de producció audiovisuals que farà la producció.
7.- Formalització del contracte
Amb caràcter previ a la formalització del contracte, i com a condició indispensable, l’empresa de producció haurà de lliurar a la CCMA:
I) declaració responsable, degudament signada pel legal representant de l’empresa, en què es posi de manifest que l’empresa, els seus socis i els seus administradors no es troben incursos en cap de les circumstàncies que determinen la prohibició de contractar amb el sector públic previstes a l’article 71 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic
II) certificat de l’entitat oficial competent on consti que no té deutes pendents o es troba immersa en qualsevol procediment derivat de les seves obligacions relatives a la Seguretat Social
III) certificat de l’entitat oficial competent on consti que no té deutes tributaris pendents
6
IV) declaració acreditativa de la condició d’empresa de producció audiovisual independent, d’acord amb la base número 3 d’aquest document
V) declaració responsable segons la qual l’empresa sol·licitant manté les condicions laborals pertinents del personal laboral, d’acord amb la normativa laboral i social aplicable.
8.- Tribunals
Per a qualsevol controvèrsia que pugi sorgir amb motiu de la presentació, negociació i execució dels projectes, les empreses de producció se sotmeten, amb renúncia a qualsevol fur que els pogués correspondre, als jutjats i tribunals de Barcelona.
Sant Joan Despí, 23 de setembre del 2020