La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, contracta mitjançant un Acord Marc, amb un màxim de quatre proveïdors, el servei de subtitulació en català per a persones sordes de programes gravats del mitjà televisiu.

El Pressupost de la licitació és de 350.000,00 € sense IVA  i la durada del contracte és d’ un any

El termini de presentació d’ofertes és el 26/10/20

Segons explica la propia Corporació “el contracte tindrà una durada inicial d’un any i es prorrogarà automàticament per anualitats, fins a sumar un màxim de quatre anys, llevat que alguna de les parts manifesti a l’altra part, amb una antelació mínima de 120 dies a la data de finalització del període inicial o del prorrogat, la seva voluntat de no prorrogar el contracte.”

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=68877050&lawType=