La possibilitat d’arxivar continguts audiovisuals al núbol .a l’anomenat “cloud”- i també de lliurar-los entre poscions molt allunyades geogràficament, implica un canvi fonamental en el da a dia del sector.

La propera conferència que prepara CPAC parla justament de “l’estat de la innovacio” en aquest terreny,

Com a cas d’éxit es presentarà el VideolabStream que s’adapta a les noves tendències del sector audiovisual, constantment en evolució, introduint en el nostre ventall de serveis l’enviament de copies d’emissió via fitxer a través d’una plataforma, que a més a més disposa d’un arxiu de publicitat des de 1990.