La Comissió Europea va publicar el segon borrador de ‘Comunicació Cinema 2012’, on es fixa el marc en el qual es concedeixen les ajudes públiques al cinema en els Estats Membres de la Unió Europea.

El ICAA espanyol ha estat present en tot el procés d’elaboració de la ‘Comunicació Cinema 2012’ i participa en les activitats de la European Film Agency Directors (EFAD), entitat des de la qual els “ICAA europeus” han traslladat a la Comissió la seva posició comuna en tot moment.

Segons un comunicat del Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA) explica que comparteix la reflexió que realitza la Comissió Europea que reconeix la necessitat de continuar recolzant el cinema amb fons públics, tant a través d’ajudes directes com mitjançant altres instruments que han adquirit protagonisme en els últims anys, entre els quals es troben els incentius fiscals. D’aquesta manera es contribuiria a consolidar el teixit industrial que permet que la creativitat trobi canals sòlids per manifestar-se.

– L’esborrany de la ‘Comunicació Cinema 2012’ s’ha de destacar la seva aposta per eliminar la dicotomia entre cultura i indústria en al·ludir al cinema. El text comença posant en relleu l’important paper de les pel·lícules “en la configuració de les identitats europees, ja que reflecteixen la diversitat cultural de les diferents tradicions i històries dels Estats membres i regions de la UE”, per afegir a continuació que “les obres audiovisuals són tant béns econòmics, que ofereixen importants oportunitats per a la creació de riquesa i ocupació, com a béns culturals que reflecteixen i configuren les nostres societats”.

– Per a l’ICAA mereix una opinió favorable l’ampliació de l’àmbit d’aplicació de la Comunicació. Mentre la primera Comunicació únicament es referia a les ajudes a la producció cinematogràfica, el nou esborrany proposa estendre el sistema d’ajudes a altres fases de la cadena de valor. La Comissió reconeix la importància de la distribució i la promoció per a la viabilitat de les pel·lícules, la vocació de les quals és, en definitiva, aconseguir al seu públic. El públic és un element rellevant en l’audiovisual i, per tant, les mesures encaminades a apropar les obres als espectadors adquireixen una rellevància singular. La Comissió ha optat per no integrar en el seu àmbit les ajudes a la digitalització de les sales d’exhibició, que tindrien cabuda, no obstant això, en una altra norma jurídica. En aquest sentit, aquestes mesures de suport no corren perill, però caldria plantejar si és més adequat que es contemplin juntament amb la resta de mesures de suport a la cinematografia europea.

– La Comissió és comprensiva amb els Estats membres en relació a les subvencions per atreure produccions cinematogràfiques de fora d’Europa. En aquest sentit, posa límits a les ajudes que es poden concedir a aquest tipus d’operacions. Aquests límits podrien ser més generosos, especialment tenint en compte l’actual situació econòmica i financera general, de manera que amb molt elevada probabilitat serà una de les qüestions a les quals es dedicarà més atenció en el període de consulta pública.

– Entre les nombroses aportacions d’aquest text europeu, cal destacar la denominada *territorialización de les despeses, això és, l’obligació d’invertir al país que concedeix l’ajuda. La Comissió considera que hi ha un risc per a l’adequat funcionament del mercat interior. Per això, entén que s’ha d’establir un percentatge màxim per als Estats membres que optin per una obligació d’aquestes característiques. Aquest percentatge s’aplicarà sobre l’ajuda concedida i no sobre el pressupost de la producció. La conseqüència immediata és que el muntant econòmic que reverteix a l’Estat que concedeix l’ajuda és inferior, de manera que probablement aquest també sigui un dels punts en els quals convingui seguir treballant.

– La Comissió acaba aquest apartat incorporant una precisió que, segons l’ICAA, hauria d’estudiar-se, atès que sembla indicar que els sistemes d’ajuda basats en incentius fiscals –cada vegada més importants en tots els Estats membres– no podrien aplicar clàusules de *territorialización.

Després de la publicació d’aquest segon esborrador de ‘Comunicació Cinema 2012, s’obre un període de consulta que finalitza el 14 de juny d’aquest any, data a partir de la qual la Comissió Europea analitzarà les contribucions realitzades i donarà forma al text definitiu, que es convertirà en text jurídic vinculant. Des de l’ICAA s’anima a associacions i ciutadans interessats perquè participin i realitzin aportacions a aquest esborrany.
Font: www.nosolocine.net

Veure
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_state_aid_films/index_en.html