ICEC de Generalitat de Catalunya convoca aquestes subvencions per promoure espais i projectes immersius, entesos com aquells projectes culturals originals de caràcter artístic que facin servir tecnologia immersiva.

Els continguts dels projectes objecte d’aquesta subvenció s’han de desenvolupar amb alguna de les següents tecnologies immersives:

 • Realitat virtual (RV): generació d’entorns digitals que permeten la immersió del públic en un entorn virtual de manera aparentment real. Interacció de la persona usuària d’una manera aparentment real.
 • Realitat augmentada (RA): generació d’elements digitals que complementen i milloren l’experiència del món real amb informació o capes digitals afegides a través de dispositius tecnològics: una experiència del món real mitjançant la seva superposició addicional.
 • Realitat mixta (RM): combinació d’elements virtuals i reals que permeten la interacció amb els dos tipus d’elements, tant reals com virtuals, en temps real.
 • Mapatge (mapping): tècnica artística consistent a projectar llum, imatges o un vídeo sobre una superfície tridimensional, com ara la façana d’un edifici o una escultura, per aconseguir efectes en 3D, sovint amb un acompanyament sonor.
 • Metavers: experiència immersiva a través d’espais virtuals tridimensionals que inclouen components d’interactivitat, corporeïtat i persistència.
 • Projeccions immersives: continguts produïts per a ser projectats en espais immersius. Als efectes d’aquestes bases reguladores, s’entén per espai immersiu les sales o espais, oberts al públic, per a projecció (visual o sonora) o per a la disposició de pantalles al voltant de l’espectador que comprèn, amb efecte de continuïtat, el seu angle de visió i, per tant, genera la sensació d’immersió completa en un entorn diferent del real.

Els projectes objecte d’aquestes subvencions han de tenir com a temàtica el patrimoni cultural, les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, la música, el videojoc i la cultura popular.

Es poden atorgar subvencions en les dues modalitats següents:

 1. Suport per a les despeses per a la creació i la promoció de projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva.
  • L’import de la subvenció pot cobrir, com a màxim, el 80% del pressupost total del projecte
  • La quantia de la subvenció és d’un màxim de 100.000,00 euros.
 2. Suport per a la implantació, millora o actualització d’equipament tecnològic per a sales immersives.
  • L’import de la subvenció pot cobrir, com a màxim, el 50% del pressupost total del projecte,
  • La quantia de la subvenció és d’un màxim de 50.000,00 euros. 

Només es pot presentar una sol·licitud per a cada modalitat.

Queden exclosos de les subvencions els projectes següents:

a) De contingut no cultural: aquells en què l’àmbit temàtic principal sigui la salut, l’educació, la promoció institucional no vinculada a la cultura, el sector immobiliari, la publicitat o el màrqueting, o qualsevol altre que no preveu la base 1.2.

b) De contingut pornogràfic així com els que facin qualsevol tipus d’apologia de la violència en especial aquelles adreçades contra col·lectius vulnerables com poden ser violències racistes masclistes i LGTBI-fòbiques).

c) Aquells projectes que malgrat ser de contingut cultural formen part d’una estratègia turística o comercial en favor d’indrets o productes no vinculats de manera principal a la cultura.

d) Els espais no dedicats de manera exclusiva a l’àmbit cultural.

e) Els espais privats dedicats de manera exclusiva a la producció cultural.

Aquestes subvencions són de tramitació telemàtica obligatòria i haureu de tenir un certificat digital per poder signar la sol·licitud. 

Contacta amb ICEC:

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-projectes-culturals-que-facin-servir-tecnologia-immersiva-CLT502?moda=1