L’aplicació, des el 2017, d’un criteri de gènere en el suport que l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) ofereix a la producció audiovisual ha demostrat ser un element clau per visibilitzar els projectes liderats per dones. En concret, l’any 2019, un 62,3% dels projectes subvencionats en les línies de suport a la producció audiovisual van estar liderats per dones, i van rebre el 78% de la dotació total dedicada a aquest objecte. De mitjana, en els tres primers anys d’aplicació el criteri, un 52,5% els projectes subvencionats i un 54,85% de l’import concedit total van ser per a projectes amb lideratge femení.

L’any 2020, atesos els bons resultats de l’aplicació del criteri des del 2017 i de resultes del diàleg amb el sector, es va aplicar una modificació en el procediment de valoració de la presència de les dones en la producció audiovisual, ampliant la mirada per donar cabuda en les puntuacions de les subvencions a la participació femenina en tasques del procés de producció audiovisual on sovint solen estar infrarepresentades (evolucionant des d‘un concepte de lideratge femení en els projectes a un criteri més ampli que té en compte la presència dones en totes les tasques i fases de la producció d’una obra audiovisual).

Així, en els seus primers tres anys d’aplicació, la valoració de la participació de dones en les línies de suport a la producció es feia en base al concepte de “projecte liderat per dones”: s’obtenia puntuació si el projecte sol·licitant sumava, com a mínim, 1,5 punts per la participació de dones en els càrrecs de direcció (1,5 punts), guió i producció executiva (1 punt respectivament).

A partir del 2020, aquesta fórmula s’elimina i els càrrecs de direcció, guió i producció executiva obtenen punts directament si estan ocupats per dones –i, en el cas de la direcció, de forma  exclusiva: només s’atorguen punts si la directora el projecte que sol·licita un ajut és una dona, de manera que si el projecte inclou una codirecció amb un home, no obtindrà cap punt per aquest concepte.

A més, s’afegeix a la valoració un nou ítem, els anomenats “altres càrrecs” –que anteriorment només s’aplicaven a una línia, i ara es contemplen a quasi totes, amb l’excepció del cas del suport a les coproduccions minoritàries i al desenvolupament de projectes audiovisuals, on sovint els projectes estan en una fase molt inicial de preproducció. Per obtenir puntuació en aquest quart ítem addicional, els projectes sol·licitants han de comptar com a mínim amb tres professionals dones exercint els rols de directora de fotografia, cap de muntatge, cap de so, cap d’efectes especials o compositora, o bé actuant com a productora persona física amb participació en el capital social de l’empresa o empreses productores sol·licitants. A banda, pel que fa al còmput d’aquest criteri, una mateixa professional només sumarà punts en un màxim de dos càrrecs –una manera de reconèixer, també, la participació en un projecte de més professionals dones en detriment de les produccions en què una mateixa professional pot desenvolupar múltiples tasques.

Més enllà de la introducció d’aquest nou criteri, que atorga valor a la presència real de de dones en les diverses fases de producció d’una obra audiovisual, el 2020 també es va augmentar la puntuació relativa al criteri de gènere en totes les línies d’ajuts a la producció, passant dels 6 punts que es podien rebre com a màxim en el trienni 2017-2020 a un màxim de 10 punts en totes les línies –excepte en el cas els ajuts a la producció cinematogràfica (15 punts) i a les coproduccions internacionals (5 punts).

Unes primeres constatacions

Per bé que el canvi en la ponderació del criteri de gènere en l’any 2020 dificulta la comparativa amb els resultats del trienni anterior, de l’anàlisi de les subvencions concedides en aquest any en les sis línies de suport a la producció audiovisual en resulten algunes conclusions molt positives: en quatre de les sis línies on s’inclou (suport a la producció de llargmetratges cinematogràfics, de curtmetratges, de projectes d’animació i de coproduccions minoritàries), el 100% dels projectes que han rebut subvenció han obtingut puntuació per criteri de gènere –és a dir, perquè hi havia dones ocupant els càrrecs de direcció, guió, producció executiva i/o un mínim de tres professionals en altres càrrecs.

En el cas de la línia de subvencions al desenvolupament de projectes audiovisuals –és a dir, a la fase prèvia a l’inici el rodatge–, la puntuació per gènere en els projectes subvencionats se situa en el 80,2% el total (cal tenir en compte que en aquesta línia no s’inclou el criteri d’altres càrrecs. Dels 50 projectes subvencionats del total de 129 que complien els requisits establerts a la línia, 32 comptaven amb una guionista (64%), 29 amb una productora executiva (58%) i 26 havien presentat carta d’interès d‘una directora (52%).

Dones guionistes, directores, productores executives o en altres càrrecs

En general, a quasi totes les línies de suport a la producció s’observa un predomini de dones ocupant el càrrec de productores executives per damunt de les directores, guionistes i en altres càrrecs. El seu nombre destaca sobretot en les línies de suport a la producció de llargmetratges cinematogràfics (91% del productores en el total dels 23 projectes concedits), de curtmetratges (on són el 71% dels 21 projectes subvencionats) i de projectes d’animació (50% dels 8 projectes subvencionats). A banda la introducció del concepte  d’altres càrrecs ha permès constatar que, e manera global, entre un 50 i un 76% dels projectes concedits a les línies compten com a mínim amb tres dones en aquestes posicions. L’única línia discordant respecte d‘aquest paràmetre és la que dona suport a les obres destinades a ser emeses per televisió, amb un percentatge força més baix de presència de dones –un 10%.

Per línies concretes, és molt interessant observar, però, com en la modalitat C dels llargmetratges de ficció (on s’acullen les sol·licituds de projectes amb alta capacitat d’internacionalització, amb pressupostos superiors a 2.500.000 €), un 50% dels projectes concedits estan dirigits per dones, front al 33% en els films subvencionats e modalitat A, projectes d‘autor i òperes primes o segons llargs d’un/a nou/va realitzador/a, i al 37,5% els projectes subvencionats en la modalitat B, projectes d’autor amb vocació de mercat.

En el cas del suport a la producció de curtmetratges, on el 2020 es van valorar 83 projectes –dels quals 21 van rebre subvenció– els resultats de l’aplicació del criteri de gènere a les puntuacions dóna els millors resultats de totes les línies: 16 dels 21 projectes (un 76%) van obtenir puntuació per altres càrrecs, cosa que vol dir que comptaven almenys amb tres professionals en aquestes posicions; a més, un 52% comptaven amb una dona directora, el percentatge més alt, juntament amb la línia de desenvolupament, de totes les categories; un 57% tenien una guionista i un 71% una productora executiva.

Quant als projectes d‘animació, on van rebre un ajut 8 dels 9 projectes que complien els requisits de la subvenció, és significativa de nou la xifra de productores executives, un 60% en el cas de les sèries i un 66,7% en el cas dels llargmetratges cinematogràfics. S’observa, però, una diferència rellevant entre les sèries i els llargmetratges pel que fa a la participació femenina en els càrrecs de directora (60% en les sèries front a cap en els tres llargmetratges subvencionats), guionista (20% front a 33%, respectivament) i en els altres càrrecs (un 60% en les sèries i un 33% en els llargs).

De llarg, la línia de suport a la producció d’obres destinades a ser emeses per televisió és la que obté pitjors resultats de tota la sèrie pel que fa a la implementació del criteri de gènere –només el 10,6% els projectes subvencionats reben puntuació. Cal tenir en compte que, ja en el trienni 2017-2019, aquesta línia era la que obtenia uns resultats més deficients en relació a la incidència del criteri. En aquest àmbit, doncs, hi ha marge per a la millora i caldrà esperar a disposar de l’anàlisi de les properes convocatòries per valorar si el canvi de criteri genera algun efecte positiu en la paritat en aquests projectes.

Finalment, pel que fa la línia de suport a les coproduccions internacionals minoritàries (una línia de nova creació el 2020), del total de 16 projectes que es van valorar –es van rebre 19 projectes de 21 sol·licituds, però no tots complien els requeriments de la línia– un total e 10 van rebre subvenció. En aquesta línia, la paritat és absoluta: d‘aquests 10 projectes, 5 comptaven amb una directora (50%), 6 amb una guionista (60%) i 8 amb una productora executiva (80%). En aquesta línia no es contemplen els altres càrrecs.

En conjunt, els resultats de les sis línies de suport a la producció audiovisual estan en línia, pel que fa a les xifres de participació femenina i el foment de l’equitat de gènere, amb els obtinguts en les convocatòries del 2017, 2018 i 2019.