Infoadex ha donat a conèixer que en els nou primers mesos de l’any, la inversió publicitària ha decrescut un -22,2% enfront de el període equivalent de l’any anterior, mostrant una xifra de 3.308,8 milions d’euros, enfront dels 4.251,1 de gener-setembre del 2019 . En el cas concret del mes de setembre, la inversió hauria baixat un -10,7% passant de 528.500.000 d’euros de 2019 als 471.900.000 del mes de setembre de 2020.

Medios (incluye soportes no controlados)Ene_Sep 2019Ene_Sep 2020 % evol.
Cine17,66,0-65,9
Diarios324,8220,9-32,0
Exterior310,8153,7-50,6
Radio347,9247,5-28,8
Revistas137,374,8-45,5
Dominicales15,96,5-59,1
Televisión1.411,81.067,1-24,4
Total Digital1.684,91.532,4-9,1
 Search622,9552,7-11,3
 Websites (*)598,1521,3-12,9
 Redes Sociales463,8458,3-1,2
Total medios4.251,13.308,8-22,2

Fuente InfoAdex, S.A./ Millones de euros.

(*) Antes denominado Internet

Digital, que ocupa la primera posició com a primer mitjà per volum d’inversió publicitària, ha experimentat un decrement de l’-9,1%, obtenint 1.532,4 milions d’euros en els primers nou mesos de l’any. Dins de Digital, un cop més, el millor comportament el té Xarxes Socials, amb un descens de l’-1,2%, passant de 463.800.000 d’euros el gener-setembre de 2019-458.300.000 de el període analitzat. Search, cau un -11,3% amb una inversió de 552.700.000 enfront dels 622.900.000 d’euros que va obtenir en el mateix període de 2019. Websites, abans denominat Internet, que inclou Display i Video, tindria un descens una mica més gran, de l’-12,9%, passant d’una xifra de 598.100.000 d’euros a 521.300.000 en els nou primers mesos de l’exercici actual.

El segon mitjà per inversió seria Televisió que aglutina una inversió publicitària de 1.067,1 milions
d’euros, amb un -24,4% menys que els 1.411,8 milions d’euros de el mateix període del 2019. Ràdio, que
ocupa el tercer lloc per inversió, se situa en 247.500.000, per sobre de la cambra mig, Diaris, la
xifra cau en els nou primers mesos d’aquest any a 220.900.000 d’euros. al
cas d’Exterior seva xifra suposa una caiguda de l’-50,6% sobre la xifra corresponent a l’any
anterior i el medi Revistes decreix un -45,5% el seu volum d’inversió publicitària.
Dominicals obté una xifra d’inversió de 6,5 milions d’euros, en el període
gener-setembre del 2020, que es tradueix en un decrement de l’-59,1% i Cinema, últim mig per
volum d’inversió, mostra una baixada de l’-65,9% sobre el període corresponent de l’any anterior,
el que el situa en els 6,0 milions d’euros.