El Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya es configura com una Corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, en virtut del marc legal creat per llei i aprovada pel Parlament de Catalunya (Llei: 13/1982, de 17 de desembre).

Així doncs el CPAC és una singular Institució perquè per la seva naturalesa, exerceix funcions “públic-privades”.

El CPAC al ser constituït com a col·legi professional, ens situa en una transversalitat de funcionament entre l’Administració, els col·legiats i els usuaris:

  • Front l’Administració i altres entitats de vertebració social, som agents articuladors.
  •  Exercim la defensa dels interessos professionals dels col·legiats.
  • Exercim la protecció dels interessos dels consumidors i usuaris dels serveis professionals prestats pels nostres col·legiats.
  •  Som, per tant, garantistes de la professionalitat dels nostres col·legiats enfront de la societat i l’Administració.

El CPAC representa i assessora els col·legiats i defensa els seus interessos professionals en els següents àmbits audiovisuals: cinema, televisió, multimèdia, videojocs, transmèdia, espectacles en viu, docència audiovisual, etc.

Els col·legiats del CPAC que ho desitgin, estan legitimats per exercir de pèrits judicials i podran valorar la feina feta a través d’informe pericial a petició del Jutge, o de la representació legal de qualsevol de les parts en litigi, per dirimir si hi ha hagut una mala praxi professional per part del treballador o si hi ha algun vestigi d’abús per part de qui hagi contractat els seus serveis, és a dir, l’usuari d’aquests. Novament sobresurt la transversalitat de la qual abans fèiem esmen.

El que està clar, és que difícilment podríem valorar un correcte funcionament professional sense una ètica normativa. Coherentment això queda articulat i reflectit tant en el Decàleg com en el Codi de Bones Pràctiques del CPAC, i que com no podia ser d’altra manera, hem volgut compartir-lo i el vàrem oferir per si fos d’ajuda en l’elaboració de l’Estatut Professional dels Mitjans de Comunicació de la CCMA, en el que va quedar incorporat juntament amb el Codi Deontològic del Col·legi de Periodistes.

Un col·legi professional, és garant dels principis ètics continguts en el seu codi deontològic o codi de bones pràctiques, principis que tot professional hauria de tenir per exercir llur professió. El CPAC només pot respondre pels seus col·legiats.
Com es pot veure, en el CPAC i en els seus òrgans (Junta de Govern i Assemblea General), som molt rigorosos en complir totes les normes per les quals ens regim doncs que són instruments d’autoregulació (Codi de Bones Pràctiques, Decàleg i Estatuts) i fer-les complir als col·legiats donant-los totes les explicacions i raonaments que ens demanin tant en matèria de drets com de deures, sempre des del mutu respecte, tant si es vulneren els deures com si es falta al respecte, s’aplica el procediment sancionador detallat als Estatuts, segons cada casuística, no sense exercir prèviament les oportunes reflexions. En cas extrem, es podria arribar fins a l’expulsió del CPAC. Una mala praxi pot ser lesiva per l’usuari, és la manera de què es compleixi el dret a l’honor que tots mereixem.

El CPAC és membre de La Intercol·legial i té una vocalia a la seva Junta Directiva. La Intercol·legial és una associació que acull a quasi tots els Col·legis Professionals de Catalunya. Perquè “la unió fa la força”, ens és de gran ajuda l’assessorament que ofereix a tots. Per exemple, en els darrers temps convulsos viscuts a Catalunya, abans del confinament, es va produir un llarg debat per part de diferents membres de col·legis professionals, sobre si els col·legis podíem o no pronunciar-nos públicament sobre temes polítics. Reconeixem la pluralitat d’opinions en el si del CPAC, i totes respectables i realitzables si s’exerceixen individualment, però no corporativament sota les sigles d’un col·legi professional:

• CPAC – Estatuts (Article 2 Funcions)
Les funcions del Col·legi són:
– d) Garantir la independència i la llibertat en l’exercici de la seva funció, en benefici d’una societat més lliure i democràtica

• Sentència del Tribunal Supremo de 27 de juny de 2019 sobre el Recurs de Cassació sobre drets fonamentals interposat per L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. 26 pàgines de les quals reproduïm el següent paràgraf:
– “…Ni la afiliación obligatoria ni la elección democrática confieren a los miembros de la Junta de Gobierno ninguna delegación ni mandato representativo para obrar como representantes ideológicos, políticos o religiosos de los afiliados. Su mandato, es exclusivamente profesional…”.

Barcelona, 3 de juny de 2020

JUNTA DE GOVERN DEL CPAC
(Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya)