-La secció ofi­cial OPERA PRIMA A CON­CURS pro­jec­tarà 5 pel·lícules   que són estrena abso­luta a l’Estat Espa­nyol i 6 que es podran veure per pri­mera vegada a Cata­lu­nya

-El fes­ti­val seguirà durant aquest mes de novem­bre i desem­bre amb la pro­jecció del cicle ‘REC­vo­lu­ci­ons’, que mos­tra pro­pos­tes que refle­xi­o­nen sobre el con­cepte de canvi social, 50 anys després del Maig  del 68

– La mirada enrere la pro­ta­go­nit­zarà el direc­tor Juanma Bajo Ulloa, de qui es pro­jec­ta­ran les pri­me­res pel·lícules en la secció MY FIRST TIME

 

Del 1 al 9 de desembre tindrem nova edició del FESTIVAL REC que torna amb espe­rit com­ba­tiu i amb l’objec­tiu de man­te­nir la des­co­berta de les pri­me­res pel·lícules de nous cre­a­dors d’arreu del món. A la vegada segons ens expliquen els organitzadors el Festival també “vol con­so­li­dar espais cul­tu­rals tant a Tar­ra­gona com a ciu­tats veïnes i acos­tar l’espe­rit revo­lu­ci­o­nari d’algu­nes pro­pos­tes encara des­co­ne­gu­des que sor­pren­dran el públic pel seu espe­rit irre­ve­rent i obert als can­vis que mar­quen l’actu­a­li­tat”·.

Aques­tes seran, per tant,  les grans línies d’aquest  Fes­ti­val REC d’enguany, en que la ciu­tat de Tar­ra­gona enllaça amb el món del cinema.

Us passem doncs els principals trets de la programació:

Òperes Pri­mes a Con­curs

 La pro­posta del fes­ti­val es manté fidel a les òperes pri­mes, les pri­me­res pel·lícules més valen­tes de direc­tors d’arreu del món que, com cada any, tro­ben en el Fes­ti­val REC un pri­mer apa­ra­dor on mos­trar les seves pro­duc­ci­ons, el que cer­ti­fica aquest esde­ve­ni­ment com el punt de sor­tida de mol­tes noves veus de pano­rama cine­ma­togràfic actual.

Enguany mol­tes de les pro­pos­tes que entren en la secció OPERA PRIMA A CON­CURS ofi­cial són estrena a l’Estat Espa­nyol, com I HOPE YOU’LL DIE NEXT TIME, WHAT HAVE WE DONE TO DESERVE THIS, LITTLE TICK­LES, IRINA i THE HEART.

El REC també pre­senta pel·lícules en aquesta secció que es podran veure per pri­mera vegada a Cata­lu­nya, com L’ÉPOQUE (YOUNG & ALIVE), YOUNG & BEAU­TI­FUL, LAS HERE­DE­RAS, LA CAMA­RISTA i RUBEN BRANDT, COLLEC­TOR, films que jun­ta­ment amb pro­pos­tes arris­ca­des com TRINTA LUMES -que va ser gua­nya­dora del PRI­MER TEST 2017- con­so­li­den l’aposta deci­dida del Fes­ti­val REC de ser l’alta­veu de nous cre­a­dors i pre­sen­tar en exclu­siva les pel·lícules d’abast inter­na­ci­o­nal que ben aviat seran notícia.

Els films que es pre­sen­ten en aquesta cate­go­ria com­pe­tei­xen per qua­tre dis­tin­ci­ons dife­rents:

 

-Premi Millor Òpera Prima REC (amb un jurat Inter­na­ci­o­nal)

-Premi Jurat Jove

-Premi de l’Asso­ci­ació Cata­lana de Crítics i Escrip­tors Cine­ma­togràfics (ACCEC)

-Públic a la millor Òpera Prima sense dis­tri­bució (per votació popu­lar amb mit­jana pon­de­rada entre vots i assis­tents a les pro­jec­ci­ons)

 

REC­vo­lu­ci­ons

Enguany s’ha par­lat molt del 50 ani­ver­sari d’un dels fets fona­men­tals del segle XX: és el Maig del 68, una revolta que va mos­trar les ‘cos­tu­res’ d’un sis­tema que sem­blava into­ca­ble. La reno­vació de l’huma­nisme i la presa de consciència que els gests de cada per­sona podien can­viar l’entorn van ser grans apor­ta­ci­ons del movi­ment des­en­ca­de­nat aquell mes de maig.

L’edició d’aquest 2018 del REC recull aquest espe­rit, mig segle després, tant la imatge gràfica  del fes­ti­val com en un pro­grama fílmic que posa el focus en els joves cre­a­dors, a través de nous autors i auto­res que evi­den­cien en els seus tre­balls els impul­sos, revo­lu­ci­ons per­so­nals i can­vis col·lec­tius que mouen l’actu­a­li­tat.

Per aquest motiu, enguany es pre­senta dins del fes­ti­val, el cicle REC­vo­lu­ci­ons, que durant aquest mes de novem­bre ja ofe­reix alguns títols com a avant­sala de la pro­gra­mació del fes­ti­val. D’aquesta manera, els dies 6 i 13 de novem­bre ja s’han pogut veure, al Cai­xa­Fo­rum de Tar­ra­gona, les pro­pos­tes NO INTENSO AGORA i SAMI BLOOD.

A mesura que s’acos­ten les dates del fes­ti­val, la pro­gra­mació con­ti­nua amb les pro­jec­ci­ons a Cai­xa­Fo­rum de TÓDALAS MULLE­RES QUE COÑEZO -que es pro­jec­tarà el pròxim 22 de novem­bre amb la presència de la seva direc­tora Xiana Do Tei­xeiro- i LA REVO­LUCIÓN SILEN­CI­OSA.

Durant els dies del fes­ti­val -de l’1 al 9 de desem­bre- la pro­gra­mació d’aquest cicle no s’atura, ja que estan pre­vis­tes les pro­jec­ci­ons de M.I.A i COMAN­DANTE ADRIAN, films que aju­den a com­ple­tar el qua­dre sem­pre difós d’una rea­li­tat en canvi cons­tant. La pel·lícula ÉPOQUE (YOUNG & ALIVE) de la secció ofi­cial també forma part de la pro­gra­mació d’aquesta pro­posta.

 

Pro­jec­ci­ons espe­ci­als

A banda de les pel·lícules a con­curs, el Fes­ti­val REC 2018 pro­grama altres pel·lícules que, per la seva força visual o pel seu mis­satge, poden ser d’interès per al públic. Sor­pren­dre, emo­ci­o­nar i fer-nos viat­jar a altres móns és l’objec­tiu de films com BLUE MY MIND, THE GUILTY o VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE, que han acon­se­guit el ressò de la crítica inter­na­ci­o­nal.

La secció MY FIRST TIME ret home­natge a Juanma Bajo Ulloa

Enguany, la secció MY FIRST TIME segueix amb l’espe­rit d’apro­par els orígens d’un cine­asta con­sa­grat, amb per­so­na­li­tat, i mos­trar al públic quin ha sigut el seu camí fins el moment actual d’expressió cre­a­tiva. S’allu­nya de les retros­pec­ti­ves exhaus­ti­ves, necessàries, però ina­bas­ta­bles per al públic, i pretén tenir un talant més directe i popu­lar.

Enguany la mirada enrere es dedica a Juanma Bajo Ulloa, un dels pri­mers de la seva gene­ració de rea­lit­za­dors que va acon­se­guir donar-se a conèixer amb ALAS DE MARI­POSA i el seu segon film, LA MADRE MUERTA, de la qual es com­plei­xen, aquest 2018, 25 anys.

La tra­jectòria de Bajo Ulloa serà la pro­ta­go­nista d’una secció que pro­posa una reflexió nostàlgica i retros­pec­tiva sense arri­bar a ser ina­bas­ta­ble, sobre la tra­jectòria d’un dels direc­tors de l’Estat espa­nyol que resulta impres­cin­di­ble per enten­dre la rea­li­tat del sec­tor.

 

5è ani­ver­sari de PRI­MER TEST

 Enguany el Fes­ti­val REC està d’ani­ver­sari, La secció PRI­MER TEST -cele­brada per pri­mera vegada el 2014- cele­bra un lus­tre donant impuls a aquells pro­jec­tes que es tro­ben en fase de post­pro­ducció i que vul­guin rebre l’asses­so­ra­ment d’agents audi­o­vi­su­als inter­na­ci­o­nals. Dis­tribuïdors, pro­gra­ma­dors i agents de ven­des donen con­sell als direc­tors i pro­duc­tors per tal afa­vo­rir l’èxit i l’entrada al mer­cat inter­na­ci­o­nal de les obres par­ti­ci­pants.

Per a per­ce­bre la importància d’aquesta secció reser­vada al sec­tor pro­fes­si­o­nal, cal des­ta­car alguns dels films que hi han con­cor­re­gut, com ‘Game Over’, d’Alba Sotorra (Première inter­na­ci­o­nal a Kar­lovy Vary, Premi Gaudí al Millor Docu­men­tal), ‘lia Ist’, d’Elena Martín (Biz­naga de Plata a Màlaga), ‘Con el Viento’, de Merit­xell Colell (selec­ci­o­nada a Ber­li­nale Forum) i ‘Trinta Lumes’, de Diana Tou­cedo (selec­ci­o­nada a Ber­li­nale Pano­rama).

Enguany -i per cele­brar aquest ani­ver­sari- els orga­nit­za­dors del Fes­ti­val REC pro­po­sen la pro­jecció d’algu­nes de les pel·lícules que s’hi han pre­sen­tat en edi­ci­ons ante­ri­ors i que ara ja conei­xen l’èxit de crítica i públic. Així, els espec­ta­dors tin­dran l’ocasió de gau­dir d’aquells films que de direc­tors que, en el seu moment, van pas­sar pel labo­ra­tori del Fes­ti­val REC pro­jec­tant les pel·lícules CON EL VIENTO, ANA DE DÍA, TRINTA LUMES i COMAN­DANTE ARIAN.

La secció PRI­MER TEST amb diver­ses col·labo­ra­ci­ons, com la del Fes­ti­val L’Alter­na­tiva, Cine­mart Rot­ter­dam, Cata­lan Films o Eclair, que ofe­rei­xen diver­sos pre­mis als quals opten les pel·lícules selec­ci­o­na­des. A més a més, es duu a terme amb el suport de Acción Cul­tu­ral Española (AC/E) que, a través del pro­grama VISI­TAN­TES per­met la visita d’agents inter­na­ci­o­nals al fes­ti­val per tal de donar a conèixer les pro­duc­ci­ons de l’Estat espa­nyol.

A més, el Fes­ti­val REC 2018 segueix man­te­nint la JOR­NADA PRO­FES­SI­O­NAL que reu­neix cada any a Tar­ra­gona a pro­fes­si­o­nals del sec­tor audi­o­vi­sual local i inter­na­ci­o­nal, en una tro­bada que con­firma la lla­vor del REC com a punt de tro­bada de nous pro­jec­tes.

 

 Cicle Mini­REC i Ses­si­ons Ver­mut, la tro­bada amb el cinema fami­liar

 Enguany, l’edició més fami­liar del Fes­ti­val REC 2018, el Mini­REC torna amb força i, enguany, la pro­gra­mació des­ti­nada a grans i petits creix en nom­bre de pel·lícules i con­vida a endin­sar-se en l’uni­vers de cre­a­dors d’arreu del món.

En aquesta segona edició, el Mini­REC -que neix com una col·labo­ració entre els fes­ti­vals REC i Mini­pop- comp­tarà amb una pro­gra­mació com­pacta de pel·lícules i tallers que es con­cen­trarà durant el pri­mer cap de set­mana del Fes­ti­val. La seu de les pro­jec­ci­ons serà el Tea­tret del Ser­ra­llo. Les pro­pos­tes que es pro­jec­ta­ran per a tota la família són pel·lícules que han rebut el reco­nei­xe­ment en fes­ti­vals com el de Berlín, Ams­ter­dam o Sara­jevo, entre molts altres.

Així, les pel·lícules que es podran veure són MIRAI, SUPA MODO, BRE­ADWIN­NER -que compta amb l’actriu Ange­lina Jolie com a pro­duc­tora exe­cu­tiva i ha estat nomi­nada a l’Oscar a Millor Pel·lícula d’Ani­mació als Oscars 2018- SANTA CLAUS & CIA, GIRL IN FLIGHT, a més a més d’una selecció de curts sense diàleg adreçats als més petits de casa.

 

 Un fes­ti­val ciu­tadà obert a joves cre­a­dors i la comu­ni­tat uni­ver­sitària

Jun­ta­ment amb les pro­pos­tes fílmi­ques, el fes­ti­val vol des­ta­car en la seva capa­ci­tat crei­xent de fer arri­bar a dife­rents públics interes­sats en la cre­ació audi­o­vi­sual i el món del cinema.

Amb aquest objec­tiu, la pro­gra­mació d’aquest 2018 manté les ses­si­ons AUTORS DE TAR­RA­GONA, que posa llum a les inqui­e­tuds de la nova gene­ració local de cre­a­dors, i MIRA’M / EL REC VA LA UNI­VER­SI­TAT, en la qual diver­sos con­vi­dats del fes­ti­val visi­ten l’Audi­tori Cai­xa­Fo­rum i les aules de la Uni­ver­si­tat Rovira i Vir­gili (URV) i per tro­bar-se amb els alum­nes dels ins­ti­tuts i la uni­ver­si­tat de la ciu­tat.

Paral·lela­ment, també es manté el con­curs ENGEGA(R)/ 48 HORES, que vol donar visi­bi­li­tat a qual­se­vol rea­lit­za­dor o rea­lit­za­dora major de 18 anys de la Província de Tar­ra­gona que vul­gui par­ti­ci­par acti­va­ment al Fes­ti­val REC amb una peça audi­o­vi­sual gra­vada i edi­tada en un ter­mini màxim de 48 hores.

La peça haurà de con­te­nir les pre­mis­ses que es poden con­sul­tar a la web del fes­ti­val (www.​festivalrec.​com), que es faran públi­ques jus­ta­ment 48 hores abans del ter­mini màxim d’entrega.

 

Patro­ci­na­dors i col·labo­ra­dors del fes­ti­val

El Fes­ti­val REC està coor­ga­nit­zat amb Ajun­ta­ment de Tar­ra­gona, amb el finançament de la Gene­ra­li­tat de Cata­lu­nya, Obra Social La Caixa, Rep­sol, Dipu­tació de Tar­ra­gona, Acción Cul­tu­ral Española AC/E, pro­grama Media de Cre­a­tive Europe (a través del pro­grama WRAP!) i Palau Firal i de Con­gres­sos de Tar­ra­gona.

També compta amb el patro­cini de la Fun­dació Tar­ra­gona Smart Medi­ter­ra­nean Region i la Càtedra Tar­ra­gona Smart Medi­ter­ra­nean City (Jor­nada Pro­fes­si­o­nal i Enge­gaR/48 H), Con­sell Coma­ra­cal del Tar­ra­gonès (pro­grama Mira’m), Cata­lan Films (One-To-One, Pri­mer Test), URV (“El REC va a la Uni­ver­si­tat”), i Ins­ti­tut Català de les Dones a través del Ser­vei d’Infor­mació i Atenció a les Dones (SIAD) (pro­jec­ci­ons Tódalas Mulle­res que Coñezo i Viaje al Cuarto de una Madre).

També han col·labo­rat en aquesta edició del fes­ti­val­Tar­ra­gona Turisme, Tar­ra­gona Con­ven­tion Bureau, Tar­ra­gona Film Office, Tea­tret del Ser­ra­llo, Port de Tar­ra­gona, AG Plan­ning, Casa Joan Miret, Xarxa de Cen­tres Cívics de Tar­ra­gona, Depar­ta­ment de Coo­pe­ració de l’Ajun­ta­ment de Tar­ra­gona, Eclair, L’Alter­na­tiva, Cine­mart Rot­ter­dam, Dopi­graf, Signo, Tras­la­dia, Hotel Lau­ria, Renfe, Les Clan­des­ti­nes, Entre­co­pes, Cap­pu­cino Tar­raco, El Ruc, Korxo Vins&Tapes, Ver­muts Miró, Piqué, La Mas­ro­jana, El Lloro, Shiva Music, La Can­to­nada, Mini­pop, Tecle­tes, Rusc Pro­duc­ci­ons, Car­net Jove, Club Tr3sC, Cata­lu­nya Film Fes­ti­vals, Arca­me­dia, Biau­dio, Cine­club La Ràpita, Cine­club Alta­fu­lla, Sala Zero, Stu­di7 i Atra­palo.