La Comissió Europea ha obert una consulta pública sobre el marc jurídic que ha de regir el conjunt d’ofertes i indústries vinculades als serveis de comunicació audiovisual, i que estarà oberta fins el proper 30 de setembre. La consulta planteja un seguit d’interrogants sobre l’actual directiva que regula els serveis de comunicació audiovisual (bàsicament televisius i de VOD i SVOD) a la Unió Europea i que té el seu origen en la històrica directiva “Televisió sense fronteres” de 1989, que va obrir les portes a un mercat televisiu transfronterer a l’antiga Comunitat Econòmica Europea, i fer mes competitiu el sector davant la poderosa oferta nordamericana.

A més de grans qüestions d’interès ciutadà, com la protecció dels menors; l’accessibilitat als continguts audiovisual per a les persones amb discapacitats visuals o auditives, o la lluita contra les expressions d’odi o discriminació racial o religiosa, n’hi ha d’altres d’especial interès per als creatius, professionals i empreses de l’audiovisual, com la promoció de les obres europees més enllà del país o països de producció, tant a les mateixes televisions com als serveis no lineals; o la monetització d’aquestes obres en qualsevol de les pantalles de difusió, pensant en la creació d’un terreny de joc equilibrat entre els broadcast i aquests nous competidors en l’oferta audiovisual.

A partir de les reflexions recollides al llibre verd “Preparació per a la plena convergència del món audiovisual: creixement, creació i valors” del 2013, la Comissió Europea ha d’elaborar, comptant amb els resultats d’aquesta consulta, una proposta de nova directiva l’any vinent, per donar resposta a com garantir un mercat únic digital per als continguts audiovisuals davant el procés accelerat de convergència entre la radiodifusió tradicional –tot i que digital des de fa uns anys– i els nous serveis audiovisuals via IP o en mobilitat. Una convergència que ja ha arribat a la pantalla del menjador amb les televisions connectades (SmartTV, HbbTV…). Una resposta que ha de poder donar eines al creixement de la indústria audiovisual i comunicativa europees, tot impulsant la seva innovació; i alhora potenciant la diversitat cultural del continent.

A més de poder respondre directament a la Comissió Europea el qüestionari disponible en línia, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha obert una via més senzilla, que és fer arribar per correu electrònic a l’autoritat audiovisual catalana les consideracions que es creguin oportunes i que, un cop analitzades, s’integrarien a la resposta que faci el CAC davant la Comissió Europea.