La Generalitat ha difós una nota en la qual explica que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques li planteja la possible inconstitucionalitat de la “Llei del Parlament de Catalunya 15/2014, de 4 de desembre, de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques i de foment del sector audiovisual i la difusió cultura digital”.

En la mateixa comunicació, el Ministeri adverteix que es planteja presentar recurs d’inconstitucionalitat si la Generalitat no accepta obrir un procés negociador per a la modificació d’aquesta llei. La presentació del recurs d’inconstitucionalitat per part del Govern estatal comportaria la suspensió immediata dels preceptes de la llei impugnats si així ho demana l’executiu espanyol.

En aquest sentit, el Departament de Cultura ha fet les següents consideracions:

Lamentar aquesta decisió del Govern de l’Estat, una vegada més contrària als interessos de la cultura catalana i a les competències del Parlament de Catalunya.

Recordar que aquest impost es va aprovar al Parlament de Catalunya el dia 26 de novembre de 2014 sense cap vot en contra. Van votar a favor els grups de Convergència i Unió (CiU), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Iniciativa per Catalunya- Verds Esquera Unida i Alternativa (IC-V) i Candidatura d’Unitat Popular (CUP), i es van abstenir els grups del Partit Popular (PP) i de Ciutadans (C’)

Mostrar la convicció en l’absoluta adequació de la llei 15/2014 a la legislació vigent.

Ratificar la necessitat de donar solució als problemes de la ciutadania catalana, en el cas que ens ocupa, els problemes d’un sector tan estratègic per al país com és el sector audiovisual.

Renovar la seva convicció sobre el sentit de la mesures proposades en la llei 15/2014, d’altra banda equivalents a l’acció que s’ha desenvolupat en altres països del noste entorn per donar suport al seus sectors audiovisuals, valorant el caràcter fonamental que aquest sector té per a qualsevol país.

Desitjar que en cas que hagi d’haver procés negociador, en surti una solució adient per a les reclamacions del sector del cinema i de l’audiovisual de Catalunya, d’acord amb el què el Govern de Catalunya, el Parlament de Catalunya i el sector han vingut treballant en els darrers anys.