El REC de Tarragona innova amb un ‘Primer Test’ per a òperes primes en fase de postproducció

El Fes­ti­val Inter­na­ci­o­nal de Cinema de Tar­ra­gona, REC, del 3 al 8 de desem­bre, ha pre­sen­tat les bases del Primer Test, una con­vo­catòria pen­sada per a autors que bus­quen donar els últims retocs a les seves obres i llençar-les al mer­cat.

Tres direc­tors espa­nyols podran tenir un Pri­mer Test dels seus pro­jec­tes en fase final de mun­tatge a càrrec d’experts audi­o­vi­su­als. En la seva aposta per a pro­mo­ci­o­nar nous alents, el REC Fes­ti­val Inter­na­ci­o­nal de Cinema de Tar­ra­gona vol afa­vo­rir l’entrada dels autors novells als cir­cuits comer­ci­als a fi que arri­bin als espec­ta­dors.

El Fes­ti­val ha seguit models ja exis­tents per crear una pro­posta genuïna i única al nostre país cen­trada en pel·lícules de nous direc­tors. Així doncs, es tracta d’una fórmula pio­nera en con­sonància amb l’espe­ci­a­li­tat del REC per donar suport als cre­a­dors que comen­cen la seva car­rera.

La con­vo­catòria Pri­mer Test és una nova manera de col·labo­ració amb els autors que tot i comp­tar amb talent i experiència, com diu el direc­tor del REC, Xavier García Puerto, en la majo­ria de casos es tro­ben rode­jats de dub­tes, sense cap guia per por­tar a terme els seus pro­jec­tes i sense mas­ses res­pos­tes una vegada que fina­lit­zada l’obra.

Las jor­na­des del Pri­mer Test es rea­lit­za­ran els dies 5 i 6 de desem­bre, durant la cele­bració del REC. D’aquesta manera, els autors selec­ci­o­nats també tin­dran l’opor­tu­ni­tat d’interac­tuar amb els cre­a­dors dels millors debuts en el llarg­me­tratge de la tem­po­rada, que jus­ta­ment aca­ben de rea­lit­zar el procés pel qual ells s’estan pre­pa­rant.

Aquest pro­jecte s’enceta amb la par­ti­ci­pació directa del PICE, el Pro­grama per a la Inter­na­ci­o­na­lit­zació de la Cul­tura, d’Acción Cul­tu­ral Española (ACE), a més d’altres col·labo­ra­ci­ons.

A la vegada, el Fes­ti­val REC ha tor­nat a con­vo­car el con­curs Òpera Prima per a cre­a­dors que hagin diri­git el seu pri­mer llarg­me­tratge (o el segon, en cas que el pri­mer no s’hagi estre­nat comer­ci­al­ment a Espa­nya). Els films selec­ci­o­nats for­ma­ran part de la prin­ci­pal secció com­pe­ti­tiva inter­na­ci­o­nal del REC i opta­ran a dife­rents guar­dons. Direc­tors com Steve McQueen amb Hunger, Mar Coll amb Tres dies amb la família o Malik Bend­je­lloul amb Searc­hing for Sugar Man, per posar uns exem­ples, van par­ti­ci­par-hi en edi­ci­ons ante­ri­ors.

Les obres selec­ci­o­na­des seran pro­jec­ta­des en el pro­grama ofi­cial del fes­ti­val i com­pe­ti­ran per qua­tre pre­mis: Millor Òpera Prima REC ’14 (amb un jurat inter­na­ci­o­nal), el Premi del Jurat Jove, el Premi de l’Asso­ci­ació Cata­lana de Crítics i Escrip­tors Cine­ma­togràfics (ACCEC) i el Premi del Públic a la Millor Òpera Prima sense dis­tri­bució (per votació popu­lar amb mit­jana pon­de­rada entre vots i assis­tents a les pro­jec­ci­ons).

També s’obre la con­vo­catòria per als cre­a­dors del ter­ri­tori per par­ti­ci­par a la secció Autors de Tar­ra­gona, que des de 2012 és una mos­tra no com­pe­ti­tiva.

Les bases d’Òpera Prima ja es poden con­sul­tar al web del Festival REC. El ter­mini de pre­sen­tació finalitza el 3 d’octu­bre. Les bases del Primer Test estaran disponibles a partir de l’1 de setembre i els directors es podran inscriure fins el 15 d’octubre.