MAc, El Mercat de l’Audiovisual de Granollers es durà a terme el proper 4 de juny a Granollers (Bcn).
Us informem que ja podeu consultar un avanç de la programació del MAC 2014, que se celebrarà.
La programació de la 15a edició del certamen inclou per primera vegada les Càpsules OMAC, microtallers de formació adreçades al sector audiovisual.

MAC o act
tRAnSFeRÈnCIA (MT)
nau B1

09-09.30h. InAuguRACIÓ MAC
9.30-10.45h. pROgRAMACIÓ I explOtACIÓ de COntIngutS A lA CARtA
10.50-12h. nOuS FORMAtS, nOuS COntextOS, nOveS eStRAtÈgIeS puBlICItÀRIeS
12-12.30h. pAuSA CAFÈ
12.30-13.15h. nOveS FIneStReS de dIStRIBuCIÓ de COntIngutS
13.20-14.30h.el MòBIl en leS IndúStRIeS CReAtIveS.
MAppIng OF CAtAlAn AgentS And OppORtunItIeS
14.30-15.30h. pAuSA dInAR
16.35-17.15h. dARReReS tendÈnCIeS en l’AudIOvISuAl InteRACtIu peR A lA weB
17.20-18.05h. nOveS eStRAtÈgIeS en lA geneRACIÓ de COntIngutS tRAnSMÈdIA
18.30-18.30h. pReSentACIÓ de leS BASeS del pReMI gAC-MAC 2014 (P)
18.30-19h. ACte de ClOendA

Disposeu de tota la informació en el seguent enllaç