En aquests dies s’està debatint al Congrés dels Diputats l’entrada de la tramitació parlamentària de la directiva  ILP “Televisió sense fronteres”. El  Col·legi de l’Audiovisual ha demanat als diputats catalans el seu vot favorable en relació a la votació que ha de fer-se sobre aquest  particular:
En concret,  la junta de govern del CPAC, institució de dret públic representativa dels professionals de la creació, producció i distribució d’obres audiovisuals (des de la ràdio al cinema, passant per la televisió, el videojoc i les noves plataformes), ja va donar el seu suport a la ILP durant el procés reglamentari de recollida de signatures. Com a únic col·legi professional del món audiovisual en tot l’estat espanyol l’entitat afirma “que la defensa del dret a la difusió d’uns continguts culturals i informatius produïts i/o emesos per una corporació pública no haurien de patir cap entrebanc legal per poder arribar a tots els ciutadans que entenen la llengua catalana com a pròpia. Entenem que el que planteja aquesta ILP és, estrictament, un mecanisme neutre d’acompliment de les obligacions internacionalment assumides per l’estat pel que fa als drets culturals i lingüístics vinculats als mitjans de comunicació que utilitzen l’espectre radioelèctric per a la seva difusió.”